อยากมีความสุข...ต้องรู้จักคิดบวก
และอยู่กับปัจจุบัน💡

        💡💡คนที่มองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกได้เป็นส่วนใหญ่นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีความสามารถมองสิ่งต่างๆ ในด้านบวกได้ ก็สมควรต้องฝึกเพราะเป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญต่อการมีชีวิตที่มีความสุข คนที่มีความคิดต่อสิ่งต่างๆ ในด้านบวกได้นั้นต้องสามารถรู้เท่าทันความคิดของตนเอง นั่นก็คือ มีสติ มีตำราจำนวนมากเขียนถึงเทคนิคการฝึกสติ ❤️🌻 ซึ่งผู้เขียนแต่ละคนก็มีเทคนิควิธีการต่างๆ กันออกไป ผู้ฝึกแต่ละคนไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคเดียวกัน ขอเพียงแต่ทำให้เกิดการรู้เท่าทันความคิดของตนเองได้ก็พอ 🌼